20  มี.ค. 2562
การประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
20  มี.ค. 2562
โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดทดสอบหาสารเคมีจำกัดแมลง ๔ กลุ่มในผัก ผลไม้และธัญพืช (GPO-TM Kit)”
ศูนย์ฯ เปิดให้บริการตรวจยืนยันแพ้ยา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
26  ธ.ค. 2561
แนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลผู้ขับขี่สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในช่วงเทศกาลและช่วงปกติตลอดปี
26  ธ.ค. 2561
แนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเทศกาลและช่วงปกติตลอดปี (17 ธันวาคม 2561-ธันวาคม 2562)
26  ธ.ค. 2561
การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

Calendar

Poll

Stats