ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง
27  ก.ย. 2564
ศูนย์ฯ เปิดรับบริการรับรายงานผลการทดสอบออนไลน์ (e-report)
28  ก.ค. 2564
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
28  ก.ค. 2564