กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้อง
กฎหมาย ระเบียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ
กฏหมายที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับผิดชอบ