วิสัยทัศน์
  • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พันธกิจ

  • ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข    
  • เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และกำหนดมาตรการ การจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ
  • บริการตรวจวิเคราห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาตร์การแพทย์และสาธารณสุข
  • พัฒนาและกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
  • สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและเอเชีย
บทบาทหน้าที่
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  • พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพและการชันสูตรโรค
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรคเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย
  • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพรและการชันสูตรโรค
  • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และชันสูตรโรคแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน

ลักษณะสำคัญขององค์การศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2562 - 2565

แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559 - 2563