ศูนย์วิทยศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น

๓๙๔ หมู่ ๑๙ ถนนสีหราชเดโชไชย ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

โทร.๐๔๓-๒๔๐๘๐๐ โทรสาร.๐๔๓-๒๔๐๘๔๕ ๐๔๓-๒๔๐๘๔๙

Regional   Medical   Sciences  center  7  Khon  Kaen  

394  Moo 19 ,T.Sila,Muang, Khon Kaen 40000

tel.043-240-800   fax  043-240-845  043-240-849

มือถือ 0850100029

Email :: khonkaen@dmsc.mail.go.th