โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดทดสอบหาสารเคมีจำกัดแมลง ๔ กลุ่มในผัก ผลไม้และธัญพืช (GPO-TM Kit)”

20  มี.ค. 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น จัดโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดทดสอบหาสารเคมีจำกัดแมลง ๔ กลุ่มในผัก ผลไม้และธัญพืช (GPO-TM Kit)” ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบจำนวน ๗๓ แห่ง จำนวน ๑๙๐ คน เพื่อสนับสนุนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและ GREEN & CLEAN hospital ของกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถใช้ชุดทดสอบ GPO-TM Kit ตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ได้ เพื่อคัดเลือกเป็นวัตถุดิบในการปรุงประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล  ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม 2562