ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม "จีโนมิกส์ประเทศไทยสัญจร ภาคอิสาน " วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.

18  ก.ค. 2562

กำหนดการประชุมจีโนมิกส์ประเทศไทยสัญจร ภาคอิสาน

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00 – 09.20 น.

พิธีเปิด 

กล่าวรายงานการประชุม

โดย นางเลขา ปราสาททอง ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น

ประธานเปิดการประชุม

โดย นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

09.20 - 09.30 น.

ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

09.30 - 10.00 น.

ภาพรวมของแผนปฏิบัติการ บูรณาการ

จีโนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2567

ดร. นพ. สุรัคเมธ มหาศิริมงคล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

10.00 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.30 – 11.00 น.

โครงสร้างงบประมาณและการจัดการในโครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์

ดร. นุสรา สัตย์เพริศพราย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

11.00-11.30

ตัวอย่างงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์: แพ้ยาหรือไม่ตรวจได้จากยีน

. ดร.ภญ. วิจิตรา ทัศนียกุล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11.3012.00 น.         

 

การประยุกต์ความรู้จากงานวิจัยด้านมะเร็งวิทยาเพื่อการรักษาอย่างแม่นยำ         

 

ผศ. ดร. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12.0013.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน    

 

13.00-13.30

Exploring exomic by Khon Kaen Smart Health

รศ. นพ. ชลธิป พงศ์สุกล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13.30 – 14.00 น.

Oncogenomics and precision cancer care

ศ. นพ. มานพ พิทักษ์ภากร

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

14.00 – 14.30 น.

Biobank and Databank

 

ดร. ศิษเฎศ ทองสิมา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

14.30 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15.00 – 15.30 น.

Understanding non-communicable disease through population genomics

ดร. นพ. จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

15.30 – 16.00 น.

Pharmacogenomics Thailand

รศ. ดร. ภก. ชลภัทร สุขเกษม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

16.00 -16.20 น.

Genome Data and Infectious Disease 

ศ. ดร. นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

16.20 - 17.00 น.

อภิปรายหมู่ และ ตอบคำถาม

วิทยากรทุกท่าน

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  043-240800 ต่อ 107   ในวันเวลาราชการ